Regeringens förslag till att förbjuda allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare är resultatet av att antalet coronasmittade ökat. I mitten av oktober rapporterades runt 900 fall per dag. I mitten av november hade antalet ökat till 4500 per dag, vilket föranledde ändringen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Enligt regeringsformen får regeringen begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka farsot (epidemi). En sådan begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning måste alltså vara proportionerlig.

Under året har regeringen använt möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning. Den ska upphävas när förbudet inte längre behövs. Det nya förslaget är en skärpning av tidigare förordning som föreslås gälla i fyra veckor från och med den 24:e november 2020. Om utvecklingen inte ändras kan det bli aktuellt med en förlängning.

Varför just åtta?

Definitionen av allmän sammankomst och offentlig tillställning finns angivet i 2 kap. 1–3 § ordningslagen. Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Enligt Riksdagens ombudsmän (JO) krävs det ett deltagarantal på cirka 5–10 personer för att en sammankomst ska anses vara allmän (prop. 1992/93:210 s. 241). Siffran åtta är alltså dels mitt i detta spann, och dels ligger det i linje med den maximala storleken på sällskap på restauranger, som meddelats tidigare. I förslaget ges dock möjlighet för landets länsstyrelser att sänka gränsen ytterligare, om de anser det nödvändigt för att motverka snabb spridning i sina län.

Varför omfattas inte köpcentrum?

Olika lagar styr olika delar av samhället. På samma sätt som regeringen inte kan förbjuda privata tillställningar som middagar och fester (man avråder dock starkt från att ordna detta), kan man inte styra hur enskilda företag och butiker ska hantera sina kunder utöver att uppmana dem att säkerställa att kunderna kan hålla avstånd.

Även om köpcentrum upplevs som offentliga platser, är de i juridisk mening privata platser då de flesta köpcentrum ägs av privata aktörer. En galleria är alltså att betrakta som en stor butik och de omfattas då bara av rekommendationer, inte regler. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Regeringens förhoppning är att vi medborgare frivilligt tar vårt ansvar för att följa rekommendationerna genom att undvika all handel som inte är nödvändig, men man kan inte lagstifta om det såvida man inte förbjuder butiker från att ha öppet. Även det är komplicerat, eftersom Sverige inte har lagar som tillåter regeringen att deklarera undantagstillstånd eller införa utegångsförbud.

STOCKHOLM 30/10 - I gallerian Westfield Mall of Scandinavia rör sig folk fortfarande som vanligt. Foto (båda bilderna): Amir Nabizadeh / TT