Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet, som också ansvarar för den nationella trygghetsundersökningen. Statistiken över anmälda brott omfattar händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Problemet med statistiken är att den inte ger en komplett bild av verkligheten. För det första inkluderar statistiken händelser där man efter utredning inte kan bevisa att ett brott begåtts.

För det andra tar den inte hänsyn till mörkertalet, som är olika stort för olika typer av brott. Brott i nära relationer har exempelvis ett stort mörkertal som inte anmäls.