Luftvägsvirus smittar på tre sätt. Det första är kontaktsmitta, där någon kommer i direkt kontakt med en infekterad person eller rör en yta där smittan finns. Det andra sättet är droppsmitta, när viruset överförs via små eller stora droppar saliv, något som sker i närheten av en smittad person. Det tredje sättet är luftburen smitta när väldigt små droppar eller partiklar stannar kvar i luften under en längre tid än genom droppsmitta. Det aktuella coronaviruset SARS CoV-2 är inget undantag.

Inledningsvis fanns en oro över att SARS CoV-2 skulle smitta på olika ytor. På senare tid har studier visat att även om viruset kan överleva på ytor under upp till några dagar har försök att kultivera viruset från dessa ytor inte varit framgångsrika.

Idag vet vi att luftburen smitta är en vanligare smittoväg för viruset än via ytor, och en bidragande orsak till att folk utvecklar sjukdomen covid-19. Värt att poängtera är att vetenskapen i dagsläget betraktar kontaktsmitta och droppsmitta som de huvudsakliga smittovägarna, till skillnad från luftburen smitta.

När detta sker överförs smittan via aerosoler, det vill säga små partiklar som är finfördelade i en gas, i det här fallet utandningsluft. Gränsen mellan luftburen smitta och droppsmitta går i det här fallet vid en partikelstorlek på 100 µm. Det är denna storlek som avgör hur partiklarna beter sig, deras möjlighet att ta sig in i kroppen och hur effektiva olika åtgärder är.

I början av oktober utfärdade de Förenta staternas smittskyddsmyndighet Centers for Decease Control and Prevention (CDC) sin information om covid-19 och konstaterade att det finns allt fler bevis för att sjukdomen kan uppträda till följd av att man blivit utsatt för luftburen smitta, under vissa förhållanden. De fall av smitta som upptäckts har skett i stängda utrymmen med dålig ventilation (där smittan kan hänga kvar i luften) och där man exponerats för en smittad person i 30 minuter eller mer.

Rekommendationen är därför undvika att vistas tillsammans inomhus i miljöer där det är många människor samtidigt och/eller där ventilationen är dålig.

Så skyddar munskydd dig från att bli smittad - och att smitta andra
Det finns tillräckligt med bevis på att munskydd funkar. Det är därför vi kommer att behöva ha på oss dem under lång tid framöver.