Med ett namn som vårt har våra läsare, lyssnare och följare all rätt att ha ställa stora krav och ha höga förväntningar på oss. För att nå målet att hjälpa vår publik att förstå världen lite bättre måste vår journalistik vara faktabaserad, opartisk och oberoende. Förklaringarna ska därutöver följa våra skrivregler.

Reportrar, redaktörer, fotografer och alla andra medlemmar av redaktionen har ett gemensamt intresse av att slå vakt om Vad Vi Vets integritet. Tillsammans behöver vi göra allt för att öka vår trovärdighet och inget för att minska den.

Våra principer för rapportering syftar till att skydda och stärka det förtroende som finns mellan redaktionen och vår publik, och därmed slå vakt om Vad Vi Vets integritet.

Våra principer för rapportering

De tre principer vi följer vid publicering är följande.

 • Nytta, inte nyheter. Vi ska förklara vad vi vet om ett aktuellt ämne på ett sätt som tillfredställer publikens vetgirighet genom att ge dem kontexten snarare än att enbart rapportera om vad som hänt. Vi gläds åt att delar av vår publik själva söker upp information, idkar källkritik och försöker förstå kontexter, men de ska alltid kunna känna att Vad Vi Vet gör det åt dem, när de inte har möjlighet eller tid att göra det själva.
 • Bjussigt Vi respekterar publikens vetgirighet och allmänbildning är därför generösa med den fakta och de källor vi bygger våra förklaringar på. Så ofta vi kan länkar vi därför till våra källor så att läsarna kan fördjupa sin kunskap och samtidigt kontrollera vårt arbete. Vi är medvetna om att publiken ibland kan mer än vi. De gånger vi kompletterar eller korrigerar en förklarande artikel anger vi det i slutet av artikeln.
 • Våga vara irrelevant på ett relevant sätt. Vi ska i möjligaste mån söka nya sätt att förklara aktuella ämnen så länge de underlättar för publiken att förstå ämnet vi förklarar. Därför utforskar vi gärna oberättade vinklar, nya sätt att berätta och nya kanaler för att nå vår publik.

Utöver dessa tre principer ska alla förklaringar även följa Vad Vi Vets skrivregler.

Etiska regler för vår journalistik

Våra annonsörers får aldrig styra våra redaktörers prioriteringar och bedömningar. När vi hjälper våra annonsörer att förklara sina budskap för vår publik i våra kanaler märker vi detta innehåll som reklam, vilket även lagen kräver. Vår publik kan lita på att det som inte är märkt som reklam aldrig marknadför en tjänst, produkt eller person.

Vi följer även de pressetiska regler som medieombudsmannen rekommenderar.

Ge korrekta förklaringar

 • Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekta och allsidiga förklaringar.
 • Vi kontrollerar sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Vi undviker spekulationer av alla sorter, såväl från individer, organisationer och institutioner. Vad någon anser om morgondagen är något annan än vad vi vet om morgondagen.
 • Kravet på saklighet gäller alla delar av en publicering, såväl innehåll som form och presentation. Alla rubriker och ingresser ska sålunda återspegla innehållet. Saklighet är viktigare än många klick.
 • Vi slår vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte används på ett missvisande sätt. Vi undviker därför filter på våra bilder.

Var generös med bemötanden

 • Felaktig sakuppgift ska rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående ska, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle ska publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. (Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.) Vi publicerar våra korrigeringar direkt under alla artiklar, tillsammans med en förklaring om vad som korrigerats.
 • Uttalanden från Mediernas Etiknämnd bör publiceras enligt de riktlinjer som Medieetikens Förvaltningsorgan (MEFO) fastställer. Klandrat massmedium ska erlägga fastställd expeditionsavgift.

Respektera enskildas privatliv

 • Överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
 • Iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om respekt för enskildas privatliv.
 • Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
 • Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

 • Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
 • Tänk på att bildmontage eller förändring av bilder kan uppfattas som vilseledande. Ange alltid tydligt om en bild förändrats, vilket även gäller filter.

Hör båda sidor

 • Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material, tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
 • Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

 • Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
 • Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 • Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Grundlagsskydd

Myndigheten för Press, Radio och Tv har utfärdat utgivningsbevis för Vad Vi Vet. Detta innebär bland annat att vi har grundlagsskydd när vi skyddar källor som vill lämna information om publicering. Det innebär också att en myndighet inte har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat ut informationen, om källan är anställd där. (Detta gäller dock inte privata arbetsgivare.)

Det innebär även att den som lämnar uppgifter till Vad Vi Vet för att vi ska använda dem som ett underlag vid en publicering har rätt att förbli anonym, om hen begär det, samt att våra journalister har tystnadsplikt som gör att de inte får avslöja vem som lämnat uppgifterna.