Innan du reagerar eller sprider något du läst, hört eller sett, måste du försöka bedöma källan. Det är det källkritik innebär: att värdera informationen man tagit del av. Det betyder dels att inse att vissa källor är pålitligare än andra, dels att bli medveten om att avsändaren kan ha ett syfte med att sprida informationen du fått.

⚠️
Just nu sprider Ryska federationen propaganda för att påverka Sveriges syn på ett Nato-medlemskap, enligt Myndigheten för psykologiskt försvar.

Källkritik

Inom forskningen talar man om vikten av att bedöma trovärdigheten hos en källa, vilket är vad källkritik går ut på. På Vad Vi Vet faktagranskar vi allt vi publicerar och bedömer källor utifrån följande fyra kriterier, enligt en metod som också kallas för den vetenskapliga metoden.

  1. Äkthet. Är källan den som den utger sig för att vara? Hur kom vittnesmålet till?
  2. Tid. Hur lång tid har gått mellan vittnesmålet och händelsen? Ju kortare tid, ju trovärdigare källa.
  3. Oberoende. Ju fler vittnen ju bättre, men de måste vara oberoende av varandras vittnesmål.
  4. Tendens. Finns det något som tyder på att källan har en agenda eller driver en tes?

Ifrågasätt mer

Här är några bra frågor du kan ställa dig för att vara källkritik, som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap rekommenderar. Kom ihåg: blir du osäker, lita inte på källan!

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande. Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information? Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
  • Sök efter annan information! Leta efter sådant som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter sånt som förstärker din nuvarande åsikt.

Med sunt förnuft kommer du långt. Lita inte på det du är osäker på - och dela inget du är osäker på inte till andra. Det gäller även om du fått det av någon som du vanligtvis litar på.