Alla vuxna i Sverige ska att vaccineras mot covid-19. Eftersom det inte finns tillräckligt med vaccin för att vaccinera alla på en gång fick Folkhälsomyndigheten förra året i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell plan. I den senaste versionen av planen föreslås en prioritetsordning för vaccinationen, som i sig är beroende av tillgången till vaccin.

Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Ju fler vacciner som godkänns i EU, ju bättre alltså. I de uppskattningar av antalet vaccindoser som Folkhälsomyndigheten beräknar få, verkar det som om att alla svenskar att ha blivit vaccinerade i september 2021. Uppskattningen innehåller dock flera osäkerhetsfaktorer.

Så prioriteras olika grupper

Syftet med att prioritera vissa grupper är att först ge ett skydd till dem som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen om covid-19 och vaccinernas effekter ökar.

Generellt sett är det den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 som erbjudits vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Även socioekonomiska faktorer ökar risken för allvarlig sjukdom och död, och även det är därför en faktor som man tagit hänsyn till i samtliga fyra faser för vaccination.

Barn har en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. De godkända vaccinerna mot covid-19 är ännu inte fullt utprövade på barn, så sammantaget bedömer myndigheten att vara bäst att avvakta med en generell vaccination i gruppen 0–17 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar heller inte inte generell vaccination av gravida kvinnor, av samma skäl: vaccinerna är inte utprövade på gravida.

En äldre dam i hatt blir vaccinerad mot covid-19 av en sköterska i visir och ansiktsskydd under vaccinering av riskgrupp och äldre på den tillfälliga vaccinationsstationen i Edsbergskyrkan i Sollentuna. Skälet till att man valt kyrkan och inte den intilliggande vårdcentralen är för att kunna erbjuda gott om utrymme och ett enkelt flöde av patienter. Totalt 54 patienter vaccinerades på ett par timmar. Vaccinet som användes var från Pfizer. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Massvaccinationens fyra faser

Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon fast tidplan för de fyra faserna, eftersom de är helt beroende av tillgången av vaccin. Fördelningen av vaccin sker utifrån hur många människor i de olika grupperna som finns i respektive landsting. Tidsplanen kan dessutom skilja sig mellan olika landsting, som är de som har det praktiska ansvaret för att genomföra planen. Att Stockholm i skrivande stund ligger efter flera andra regioner när det gäller vaccinering beror i huvudsak på regionens förmåga att genomföra planen, inte tillgång till vaccinet.

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2

Den andra fasen innefattade följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.
Kungen vaccineras mot covid-19 på Stenhammars slott. Som 74-åring är han kvalificerad för vaccinet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.


Foto: Johan Nilsson / TT