Trots att det ofta talas om “socialbidrag” finns det faktiskt inget ekonomiskt stöd som heter så i juridisk eller praktisk mening! Ekonomiskt bistånd (som det kallas) är något var och en ansöka om hos kommunens socialtjänst och förutsättningarna för att kunna få bistånd regleras i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd kommer i två former, dels som försörjningsstöd, dels som bistånd för livsföringen i övrigt. Standarden för biståndet anges i lagen som skälig levnadsnivå. I lagens förarbeten angav regeringen att skälig levnadsnivå skulle motsvara vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig. Över tid har dock skälig levnadsnivå kommit att motsvara en något lägre ekonomisk standard än vad lågavlönade arbetare normalt får anses ha råd med idag.

Försörjningsstöd