En flagga med gult kors och röda fält förknippar du kanske spontant med lanskapet Skåne, men medan den skånska flaggan introducerades 1954 i tidningen Sydsvenskan dök den den finlandssvenska flaggan upp redan 1917. Det svenska språket i Finland är ett nationalspråk och firas årligen den 6 november som är en officiell flaggdag (den finlandssvenska flaggan är däremot inofficiell).

Ungefär 5 procent (knappt 300 000) av finländarna har svenska som modersmål och svenskan är ändå tillsammans med finskan ett av två nationalspråk i Finland. Finlandssvenskarna är med andra ord inte svenskar som flyttat till Finland eller finskspråkiga som lärt sig svenska i skolan.

Att svenska är ett nationalspråk i Finland innebär i praktiken att svenskspråkiga ska ha möjlighet att använda sitt modersmål i olika samhälleliga och kulturella sammanhang. Det ska till exempel vara möjligt att prata med myndigheter på svenska, gå i skola på svenska, få juridisk hjälp på svenska och ha tillgång till kultur på svenska. Finskspråkiga skolbarn ges obligatorisk undervisning i svenska (och finlandssvenskar i finska). I Finland skyddas svenskan (och finskan) vid sidan om grundlagen av något som heter språklagen, den förpliktar myndigheterna att främja de språkliga rättigheterna och på eget initiativ se till att språkgruppernas rättigheter tillgodoses på lika villkor.