Talmannen i parlamentet väljs för två och ett halvt år, dvs. en halv valperiod för parlamentet, och kan bli omvald. Det är en viktig roll som företräder Europaparlamentet utåt och i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Talmannen huvuduppgifter är att leda arbetet i parlamentet och dess organ samt debatterna i kammaren, och ser till att parlamentets arbetsordning följs.

När Europeiska rådets möten inleds är det talmannen som för parlamentets synpunkter på dagordningen och andra frågor. Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, varefter den kan börja gälla. Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.