I sin roll som Europaparlamentets ordförande företräder det ämbete som vi på svenska kallar talman parlamentet utåt och ansvarar för förbindelserna med övriga EU-institutioner. Talmannen väljs för två och ett halvt år, dvs. en halv valperiod för parlamentet, och kan bli omvald.

Talmannen huvuduppgifter är att leda arbetet i parlamentet och dess organ samt debatterna i kammaren, och ser till att parlamentets arbetsordning följs.

När Europeiska rådets möten inleds är det talmannen som för parlamentets synpunkter på dagordningen och andra frågor. Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, varefter den kan börja gälla. Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.

Nuvarande talman är Roberta Metsola, som valdes i januari 2022. Hon har varit ledamot i parlamentet sedan 2013, då hon tillträdde som en av de första kvinnliga representanterna för sitt hemland Malta.