Europaparlamentet är en av de tre EU-institutioner som tillsammans stiftar nya EU-lagar, som alltså blir svenska lagar. Det är också ett av två parlament som svenska medborgare har rösträtt till. (Det andra är riksdagen.)

När lagarna ska stiftas går till så här: EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag, parlamentet och ministerrådet (EU:s medlemsländers regeringar) gör på var sitt håll ändringar i lagtexten och antar varsin version av hur de vill att lagen ska se ut till slut. Därefter förhandlar de tre institutionerna med varandra för att jämka ihop sina versioner. Den färdiga kompromissen klubbas i både parlamentet och ministerrådet.